Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Kansa ei avohakkuita sulata, eikä enemmistö metsänomistajistakaan

 
-
(Lehtikuva/Vesa Moilanen)
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on kansalaisten mielestä tärkein tavoite metsiä koskevassa päätöksenteossa. Metsänomistajat olivat tyytyväisempiä metsäpolitiikkaan kuin kansalaiset, jotka eivät omista metsää, kertoo Helsingin yliopiston ja Metsäntutkimuslaitos Metlan tutkimus.

Metsäpolitiikka näyttäytyy yleisesti ottaen melko hyväksyttävänä, mutta politiikkaprosessien oikeudenmukaisuus sekä metsätalouden toimenpiteistä avohakkuut ja metsiköiden kasvatus tasaikäisinä saavat kritiikkiä. Metsänomistajat suhtautuvat hyväksyvämmin harjoitettuun metsäpolitiikkaan kuin muut kansalaiset.

Hyväksyttävyyteen vaikutti eniten menettelytapojen oikeudenmukaisuus ja metsätalouden käytännöt molemmissa vastaajaryhmissä. Kansalaisilla, jotka eivät omistaneet metsää, myös valtasuhteiden hyväksyminen vaikutti politiikan hyväksyttävyyteen. Metsäpolitiikan tuntemus vähensi sen hyväksyntää niin ikään molemmissa vastaajaryhmissä.

Metsänomistajat muita kansalaisia tyytyväisempiä

Metsänomistajat olivat tyytyväisempiä metsäpolitiikkaan kuin kansalaiset, jotka eivät omista metsää. Mitä suurempi metsäomaisuus oli, sen hyväksyttävämpänä metsäpolitiikka näyttäytyi.

Metsänomistajat pitivät menettelytapoja oikeudenmukaisempina sekä metsätalouden käytäntöjä ja valtarakennetta hyväksyttävämpänä kuin muut kansalaiset. Metsää omistamattomat kansalaiset puolestaan kokivat metsiä koskevat lait huomattavasti hyväksyttävämmiksi kuin metsänomistajat.

Menettelytapojen oikeudenmukaisuus sai kansalaisilta kritiikkiä. Erityisen kielteisesti suhtauduttiin seuraaviin metsiin liittyvää päätöksentekoa koskeviin väitteisiin "kaikki osapuolet pääsevät vaikuttamaan samalla tavoin" ja "eri osapuolia kohdellaan tasapuolisesti".

Avohakkuille tuomio

Metsäteiden rakentaminen ja ennallistaminen näyttäytyivät hyväksyttävinä metsätalouden toimenpiteinä.

Sitä vastoin avohakkuita kritisoitiin selvästi. Metsänomistajista 55 prosenttia ja 78 prosenttia metsää omistamattomista kansalaisista ei hyväksy avohakkuita.

Jokamiehenoikeuksia ja metsän uudistamisvelvoitetta pidettiin kummassakin ryhmässä erittäin hyvinä periaatteina.

Metsäteollisuudella ja metsäviranomaisilla liikaa valtaa

Metsänomistajat kokivat valtarakenteet hyväksyttävämmiksi kuin muut kansalaiset. Molemmissa vastaajaryhmissä katsottiin, että metsäteollisuudella ja metsäviranomaisilla on liikaa valtaa.

Metsänomistajat havaitsivat valtavajetta erityisesti oman ryhmänsä osalta ja toisaalta katsoivat ympäristöjärjestöillä ja -viranomaisilla olevan liikaa valtaa. Metsää omistamattomien kansalaisten mielestä taas tavallisilla kansalaisilla, virkistyskäyttäjillä ja tutkijoilla oli liian vähän valtaa metsiä koskevassa päätöksenteossa.

Tutkimuksen mukaan politiikan teon pohjaksi kaivattaisiin kansalaisnäkökulmaa.

- Kansalaismielipiteen selvittäminen kattavilla kyselytutkimuksilla onkin ensiarvoisen tärkeää pyrittäessä metsäpolitiikan perimmäiseen tavoitteeseen: määrittää sellainen metsien materiaalisten ja muiden hyödykkeiden tuotannon taso, että hyöty yhteiskunnan kaikille jäsenille on mahdollisimman suuri. Tulosten mukaan erityisesti virkistyskäyttäjien näkökulmaan olisi syytä kiinnittää huomiota, tutkimuksessa todetaan.

Uusi metsälaki voi vähentää hyväksyttävyyttä

Tutkimuksen valossa uuden metsälain valmisteluprosessi sekä varsinainen muutosehdotus näyttäytyvät osin kyseenalaisina.

Lakiehdotuksessa sallittaisiin metsien kasvattaminen eri-ikäisrakenteisena, mikä vastaa avohakkuisiin kohdistuneeseen laajaan kritiikkiin.

Toisaalta maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa metsälain muutosehdotuksen vaikutusten arvioinnissa todetaan, että "kokonaisuutena metsälakiehdotus heikentää metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista verrattuna voimassa olemaan metsälakiin".

- Näin ollen metsälain muutosehdotus heikentää kansalaisten mielestä tärkeintä metsäpolitiikan tavoitetta. Jos lakimuutos menee läpi, se voi johtaa metsäpolitiikan hyväksyttävyyden vähenemiseen, tutkimus arvioi.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita